+ Sandra saavutused Moskvas

Ees­ti on hä­bist pää­se­nud! Sand­ra Nurm­sa­lu ja Ur­ban Symp­ho­ny tõid mei­le Eu­ro­vi­sio­ni fi­naa­list kuuen­da ko­ha. Nii on mur­tud Ees­tit jä­li­ta­nud nee­dus sel üle­kon­ti­nen­di­li­sel lau­luvõist­lu­sel. Kui­gi tu­leb tun­nis­ta­da, et Pa­da­ri-Ben­to­ni võit ka­hek­sa aas­tat ta­ga­si on meid ka ära hel­li­ta­nud.

+ Tubli tüdruku teadusauhind

Tar­tu kesk­koo­litüdruk Rii­nu Ots tõi Amee­ri­kast rah­vus­va­he­li­selt noor­te tea­dus­mes­silt oma uu­ri­mistöö­ga põlev­ki­vie­lekt­ri­jaa­ma­de õhu­saas­te koh­ta mul­jet aval­da­vaid tu­le­mu­si. Pea­le tei­se pree­mia kesk­kon­natöö­de ka­te­goo­rias ja sõidu Hii­na noor­tead­las­te kon­kur­si­le ni­me­ta­tak­se te­ma jär­gi ka üks as­te­roid.

+ Õigeaegne puhkusetasu

Väi­ke võit see­gi – riik, kus lik­viid­su­se ja käi­be­va­hen­di­te­ga võiks as­ja­lood pa­re­mi­ni ol­la, an­nab kõiki­de­le pe­da­goo­gi­de­le puh­ku­se­ta­su õigel ajal kät­te. Ajal kui väl­ja­mak­sed rii­giee­lar­vest on pii­ra­tud, ei ole­gi see nii vä­heo­lu­li­ne su­ve­kuu­lu­ta­ja. Ehk võib nüüd järg­mi­si oo­ta­ma jää­da.

- Prefekt vangimajas

Sel nä­da­lal va­his­ta­ti vas­tu-olu­li­ne po­lit­seip­re­fekt Ai­var Ot­salt. Põhju­seks eba­sea­dus­lik jä­li­tus­te­ge­vus. Pea­le sel­le kaht­lus­ta­tak­se Ot­sal­tit ka gru­pi­vii­si­li­ses omas­ta­mi­ses, rel­va­de eba­sea­dus­li­kus käit­le­mi­ses ning eba­sea­dus­li­ku­le ja­hi­le ja ka­lapüügi­le kaa­saai­ta­mi­ses. Loos­se on se­ga­tud hulk tei­si­gi po­lit­sei­nik­ke. Jär­je­kord­selt pal­jas­tu­sid kor­rup­tiiv­sed seo­sed jõua­me­ti­tes, ku­luaa­ri­des rää­gi­tak­se ka võima­li­kest po­lii­ti­li­se elii­di­ni mi­ne­va­test traa­gel­nii­ti­dest.

- Valitsus lõhki

Mit­te kui­gi ülla­tus­li­kult saa­tis pea­mi­nis­ter An­sip kolm sot­siaal­de­mok­raa­dist mi­nist­rit kot­te pak­ki­ma. Nä­da­la­va­he­tu­sel sel­gi­ne­vad uue va­lit­se­mis­kor­ral­du­se piir­joo­ned, kuid üks on sel­ge: pin­ge­li­sel ee­lar­ve kär­pi­mi­se ajal on va­lit­su­se va­he­tu­ses kan­na­ta­jaks en­nekõike ta­va­li­sed ko­da­ni­kud.

- Tappev paberivabrik

Keh­ra pa­be­ri­vab­ri­ku bio­pu­has­ti, mis pea­le te­ha­se heit­vee pu­has­tab ka lin­na oma, läks ri­vist väl­ja. Seetõttu jõu-dis Jä­ga­la jõkke lee­li­se­list heit­vett, mis seal­se­te­le ka­la­va­ru­de­le just häs­ti ei mõju. Kui­gi kõik as­jao­lud ei ole veel sel­ged, on pa­be­ri­vab­ri­kust al­la­voo­lu nä­ha pal­ju huk­ku­nud sär­ge­sid ja ah­ve­naid.