Eesti on demograafilises kriisis, mille moodustavad alla taastetaset olev sündimus ja väljaränne.

  • Siseministeeriumi kommentaar: Eesti ei ole demograafilises kriisis. Statistikaameti andmetel Eesti rahvaarv viimasel aastal kasvas, mitte ei kahanenud. 1. jaanuaril 2018 oli Eesti rahvaarv 1 318 700, mis on 3070 inimest rohkem kui aasta varem samal ajal (Statistikaameti pressiteade 16.01.2018).
  • Tõsi – surmade arv ületas sündide arvu 1960 võrra, aga välisrände saldo on Eestis juba kolm aastat olnud positiivne ehk Eestisse on saabunud elama rohkem inimesi kui siit lahkus, möödunud aastal näiteks 5030 võrra. Välisrände hulka on arvatud nii välismaalaste rändamine kui koduriiki tagasi pöörduvad Eesti kodanikud.

Enam kui sada tuhat inimest on Eestist peamiselt tööpuuduse ja madalate palkade tõttu lahkunud. Oleme oma haritud ja töökate inimestega doonorriigiks jõukamatele Euroopa riikidele ja nende majanduskasvu loojateks.

Kui sündimus ei tõuse, kahaneb Eesti tööjõuturg järgmise 25 aasta jooksul ca viiendiku võrra. Eesti inimarengu aruande põhjal tuleks Eestis tööealiste arvu praegusel tasemel hoidmiseks 25 aasta jooksul vastu võtta umbes 170 000 uut sisserändajat, kaugemas tulevikus aga hoopis rohkem. Seega peaks sisseränne väljarännet ületama ligikaudu 7000 inimese võrra aastas.

  • Rände suurendamine on ainult üks lahendus demograafilisest olukorrast tingitud tööjõupuuduse lahendamiseks. 2015. aasta riigikontrolli aruanne toob välja ka muud lahendused, näiteks tööhõive suurendamise ja tööga mittehõivatud inimeste tööturule kaasamise.

Selle põhjal väidetakse, et Eesti majandus vajab võõrtööjõudu ning selleks tuleb immigratsioonipiirangud kaotada. Sisserändekvoodile (ca 1300 inimest aastas) on kehtestatud tervelt 18 erinevat erandit, mis lubavad siia tuua piiramatult näiteks IT-valdkonna töötajaid, hooajatöölisi, lapsehoidjaid-koduabilisi, ettevõtte teistes riikides olevaid töötajaid, õppureid, kellele on loodud kõik võimalused alalise elamisloa saamiseks, jne.

  • Kindlasti ei ole inimesi Eestisse võimalik tööle tuua piiramatult. Eestisse elama asumiseks ja siin töötamiseks peab välismaalane vastama kindlaksmääratud tingimustele.
  • Sellist erandit nagu hooajatöölised või lapsehoidjad-koduabilised ei ole piirarvust tehtud.