Esiteks parandangi kohe ära Vakra artiklis avaldatud „faktid“. Erinevalt tema poolt väidetust, ei ole praegu kehtiva elektrituru seaduse kohaselt ükski Narva elektrijaamade plokk siseriikliku taastuvenergia toetuse kõlbulik. Seda põhjusel, et toetust võimaldatakse kehtiva seaduse kohaselt elektri ja soojuse koostootmisega tegelevatele seadmetele 12 aasta jooksul pärast tootmise alustamist. Sellistele nõuetele vastavaid seadmeid Narva jaamade koosseisus ei ole. Seega ei saanud sotsiaaldemokraadid teha ka ettepanekut, mis Narvas taastuvenergia tootmise lõpetaks. Puitu ja eriti selle jäätmeid kasutatakse Narvas nii praegu, kui ka edaspidi ilma, et selle eest siseriiklikku toetust makstaks.

Mis puudutab Juhan Partsi tegevust majandusministrina, siis just tema oli see minister, kes viis 2012. aastal valitsusse ettepaneku, mille kohaselt omanik ehk Eesti valitsus keelas Eesti Energial taotleda Narvas taastuvenergia tootmise eest siseriiklikku taastuvenergia toetust. 2013 aastal valitsuskabinet uuendas seda otsust ning pärast seda pole ükski valitsus pidanud vajalikuks seda ära muuta. Selle otsuse tagamaad olid lihtsad. Kuna siseriiklike toetuste abil taastuvenergia tootmine kasvatas jõudsalt elektritarbijate kulusid, siis pidas IRL vajalikuks riigile kuuluva ettevõtte kaudu nende kulude kasvu pidurdada.

Olukord on aga hoopis teistsugune, kui me räägime Eesti võimalustest statistikakaubanduses. Kuna Eesti on Euroopa Liidu (EL) poolt seatud 2020. aasta taastuvenergia arendamise eesmärgi juba täitnud, siis on meil tekkinud hea võimalus kodumaise taastuvenergia tootmise arendamiseks kasutades selleks teiste EL-i riikide poolt võimaldatavaid toetuseid. Arvestades seda, et iga põletamata jäänud fossiilkütuse tonn vähendab keskkonna- ja õhuheiteid Eestis, ei ole põhjust biomassi kasutamist energiatootmisel kuidagi häbimärgistada. Aurukatla tehnoloogia võib küll juba 200 aastat vana olla, kuid selle tehnoloogia abil toodetakse Eurostati andmetel jätkuvalt umbes 50% EL-i taastuvenergiast. Sellele järgnevad hüdroenergia ja tuuleenergia alles vastavalt ca 14% ja ca 12% osakaaludega.