Põhja Politseiprefektuurile laekus laupäeval, 12. augustil teave, mille kohaselt visati paraadil osalenuid pealtvaatajate hulgast kivide ja muude esimetega. Intsidendi käigus sai muuhulgas kiviga löögi pea piirkonda paraadil osalenud Hispaania kodanik, kelle tuvastati oimu kohal põrutushaav. Esialgsele informatsioonile tuginedes alustati juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku avaliku korra rasket rikkumise käsitleva paragrahvi tunnustel.Menetluse käigus laekunud edasise informatsiooni kohaselt leidis paraadi kontekstis aset intsidente, mille käigus võis esineda diskrimineerivate väljendite kasutamist, üleskutseid vägivalla kasutamisele ja otsest füüsilist vägivalda paraadil osalenute suhtes, mis viitavad sotsiaalse vaenu õhutamise tunnustele. Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Endla Ülviste sõnul peab edasine uurimine välja selgitama, kes olid intsidentide algatajad ja kas paraadil osalenute vastu toimepandud teod ja nende aadressil väljaöeldu on käsitletav karistusseadustiku mõttes sotsiaalse vaenu õhutamisena või mitte.Sotsiaalse vaenu õhutamine, kui sellega kaasneb tervisekahjustus, surm või muu raske tagajärg kuulub Kaitsepolitseiameti uurimisalluvusse.Karistusseadustik näeb ette kriminaalvastutuse avalikult vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele üles kutsumise eest seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitilise veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellise tegevusega on põhjustatud oht isiku elule, tervise või varale. Sotsiaalse vaenu õhutamine, kui sellega on tekitatud tervisekahjustus võib tuua kaas rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.