Lp Eesti Vabariigi President Hr. Toomas H.Ilves
Lp Peaminister Hr Andrus Ansip
Lp Siseminister Hr Jüri Pihl
Lp Õiguskantsler Hr Allar Jõks
Lp Tallinna Linnapea Hr Edgar Savisaar
Lp Politseiameti Peadirektor Hr Raivo Aeg

Pöördumine seoses Tallinna Pride 2007 korraldamisega seonduvalt

Tallinn Pride on iga-aastane Tallinnas korraldatav seksuaalvähemustele keskenduv kultuurifestival eesmärgiga avaldada toetust ühiskonnale, mille kõik liikmed on võrdselt väärtustatud ning omavad võrdseid õiguseid ning võimalusi ühiskonnas ning riigi silmis. Festivali tipphetkeks on läbi Tallinna vanalinna kulgev rongkäik, mille hüüdlause aastal 2007 on „Kõik erinevad, kõik võrdsed”.

Aastatel 2004-2006 on Tallinn Pride korraldajad saanud edukalt hakkama nii liikluse korraldamisega rongkäigu ajal kui ka rongkäigus osalejate seaduskuuleliku käitumise tagamisega. Kahetsusväärselt on tulnud ette intsidente, kus rongkäigus mitte-osalevad pealtvaatajatest kodanikud on rikkunud avalikku korda ning põhjustanud seeläbi nii füüsilisi kui ka vaimseid kannatusi seaduskuulelikele rongkäigus osalejatele. Selliste intsidentide eest ei saa ega pea võtma vastutust korraldaja, kuna tegemist on olnud avaliku korra rikkumisega üritusel mitteosalevate linnakodanike poolt.

Aastatel 2004-2006 ei ole Tallinn Pride korraldajatel olnud mingeid takistusi ega ebaselgust, mis puudutab avaliku koosolekuna registreeritud ürituse kooskõlastamist ning sellega seonduvat asjaajamist. Linna ning politsei juhised ning nõuded on olnud üheseltmõistetavad ning selged.

Ka sel aastal on korraldajad pöördunud Tallinn Pride rongkäigu korraldamiseks Tallinna linnavalitsuse poole, et kooskõlastada üritus avaliku koosolekuna seaduses ettenähtud tingimustel. Lähtudes sellest, on osapooled vahetanud mitmeid e-kirju ja saatnud teabenõudeid ning saanud neile ka erineva sisuga vastuseid. Lisaks on telefoni teel oldud ühenduses mitmete politseiametnike kui linnaametnikega, kellelt saadud info ning juhised on nii mõnigi kord olnud ebaselged või üksteisele vasturääkivad.

Allakirjutanute nimel oleme sunnitud pettumusega tõdema, et aastal 2007 on nimetatud ürituse korraldamine, mis puudutab ametlikke kooskõlastusi, osutunud märksa keerukamaks, kui varasematel aastatel ning erinevatelt ametnikelt abi või selgitust paludes ei ole võimalik saada küsimustele üheseid vastuseid või lõplikku kinnitust, kuhu, millal, kuidas ja miks mingi ametliku taotluse, kooskõlastuse vms peab esitama. Samuti tuleb märkida, et korraldajad pöördusid varakult politsei poole sooviga teha koostööd vältimaks eelmisel aastal ette tulnud vägivalda ning avaliku korra rikkumisi pealtvaatajate poolt. Meiepoolsesse soovi koostööks vastas politsei negatiivselt ega näidanud üles koostöövalmidust. Sama tuleb paraku märkida kommunaalameti poolse koostöövalmiduse kohta.

On kahetsusväärne, et Eesti liigub samas suunas Läti, Venemaa, Leedu, Poola või Ukrainaga, kus erinevad sallivusele ning võrdsele kohtlemisele üles kutsuvad avalikud üritused on kas keelatud või mida takistatakse põhjendamatute nõuete seadmisega.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes sellest, et korraldajatepoolne soov on täita kõiki seadusest tulenevaid nõudeid, palume Teie abi ja koostööd tagamaks Tallinn Pride rongkäigu kordaminekut selliselt, et välismaailmal ei oleks põhjust kõrvutada Tallinnat Varssavi, Riia, Moskva või Budapestiga, kus Pride rongkäigud on kas keelatud või langevad igal aastal vägivaldsete rünnakute ohvriks.

Loodame Teie siirale koostööle ja vajadusel kõrgemalt poolt sekkumisele, et oleks kaitstud kõikide Eesti riigis elavate kodanike õigused nii, nagu seisab põhiseaduses.


Lugupidamisega,

MTÜ Eesti Seksuaalvähemuste Kaitse Ühing
Angel Cafe & Gayclub
MTÜ Kita & P
Pride Korraldustoimkond